تیم طراحی چاپ نوین

تعرفه طراحی اختصاصی کارت ویزیت

طراحی یک رو
20000 تومان
طراحی اختصاصی
تنظیم رنگ
دوبار ویرایش
سطح طراحی متوسط
یک روز کاری
طراحی دو رو
پیشنهادی
40000 تومان
طراحی اختصاصی
تنظیم رنگ
دوبار ویرایش
سطح طراحی متوسط
یک روز کاری
طراحی ویژه
لوکس
150000 تومان
طراحی اختصاصی
تنظیم رنگ
دوبار ویرایش
سطح طراحی متوسط
یک روز کاری
تیم طراحی چاپ نوین

تعرفه طراحی اختصاصی تراکت و پوستر

طراحی یک رو
20000 تومان
طراحی اختصاصی
تنظیم رنگ
دوبار ویرایش
سطح طراحی متوسط
یک روز کاری
طراحی دو رو
پیشنهادی
40000 تومان
طراحی اختصاصی
تنظیم رنگ
دوبار ویرایش
سطح طراحی متوسط
یک روز کاری
طراحی ویژه
لوکس
150000 تومان
طراحی اختصاصی
تنظیم رنگ
دوبار ویرایش
سطح طراحی متوسط
یک روز کاری
تیم طراحی چاپ نوین

تعرفه طراحی اختصاصی ست اداری

طراحی یک رو
20000 تومان
طراحی اختصاصی
تنظیم رنگ
دوبار ویرایش
سطح طراحی متوسط
یک روز کاری
طراحی دو رو
پیشنهادی
40000 تومان
طراحی اختصاصی
تنظیم رنگ
دوبار ویرایش
سطح طراحی متوسط
یک روز کاری
طراحی ویژه
لوکس
150000 تومان
طراحی اختصاصی
تنظیم رنگ
دوبار ویرایش
سطح طراحی متوسط
یک روز کاری